ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1. Toepassingsgebied

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn deze voorwaarden, die de klant verklaart te kennen en zonder enig voorbehoud te aanvaarden, steeds van toepassing op elke overeenkomst die tussen LAB152 en de klant gesloten wordt.

LAB152 behoudt zich het recht voor eventuele bijzondere voorwaarden van toepassing te verklaren, dewelke voorafgaand zullen worden vermeld of waarnaar voorafgaand zal worden verwezen. Eventuele bijzondere voorwaarden primeren op de algemene voorwaarden.

De klant verbindt zich ertoe deze algemene en eventuele bijzondere voorwaarden na te leven.

Het inschrijven voor een workshop van LAB152 leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

LAB152 behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden of bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige overeenkomsten. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien een lopende overeenkomst wordt verlengd, zijn de nieuwe algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

 

2. Bedrijfsgegevens

LAB152 is een product van Danièle Seynhaeve met zetel te Izegem. Het correspondentieadres is: Oude Iepersestraat 14, 8870 Izegem KBO-nr:be 0872 584 680.

 

3. Workshops

LAB152 organiseert creatieve workshops.  De inhoud van de workshops wordt beschreven op de website www.lab152.be  De duur van de workshop is afhankelijk van het type workshop. Het voorzien begin- en einduur wordt zo veel als mogelijk gerespecteerd.

Per workshop geldt een minimum van 8 deelnemers en een maximum van 15 deelnemers (dit kan variëren per workshop).

 

4. Inschrijven en totstandkoming van de overeenkomst

Wanneer de klant zich inschrijft voor een workshop, wordt deze of doorverwezen naar een betalingsmodule of de klant zal een mail ontvangen met verdere instructies.

De inschrijving is definitief en de overeenkomst komt tot stand op het moment dat de bevestingingsmail wordt verzonden naar het door de klant opgegeven emailadres.

De klant kan meerdere personen inschrijven voor een workshop. 

LAB152 en de klant komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van LAB152 hiervoor als een vermoeden van bewijs.

 

 5. Annulatie / afgelasten

Indien de klant zich voor een workshop heeft ingeschreven, maar toch niet aanwezig kan zijn, dient dit onmiddellijk gemeld via mail lab152.izegem@gmail.com . Deze annulatie is enkel geldig wanneer de ontvangst ervan bevestigd wordt door LAB152.

Bij annulatie tot 10 dagen voor de workshop krijgt u het volledige bedrag terug met een tegoedbon, min 10€ administratiekosten per ingeschrevene.

Bij annulering tussen 10 tot 3 dagen voor de workshop krijg je een tegoedbon van 50% van het oorspronkelijke inschrijfbedrag.

Bij annulering vanaf 3 dagen vóór aanvang van de workshop of bij het niet verschijnen op de workshop kan op geen enkele manier aanpsraak gedaan worden op een terugbetaling of een tegoedbon. 

LAB152 behoudt zich het recht voor een workshop te allen tijde af te gelasten. Het afgelasten van een workshop kan geen recht op schadevergoeding doen ontstaan in hoofde van de klant.

 

 

6. Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW.  LAB152 behoudt zich het recht voor de prijzen op elk moment aan te passen, maar de workshops worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

De betaling gebeurt door middel van bancontact of overschrijving.

LAB152 is vreemd aan de relatie tussen de klant en de bankinstelling en kan voor geschillen die voortvloeien uit de betalingswijze niet aansprakelijk worden gesteld.

 

7. Schade en aansprakelijkheid

Behoudens opzet en/of dwingende wettelijke bepalingen, kan LAB152 op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of enige vorm van schade (rechtstreeks, onrechtstreeks, materiaal, immaterieel, …), noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop.

In geval van schadeaanspraken naar LAB152 dient de geleden schade alleszins in detail aangetoond en bewezen. Deze wordt bij alhier bedongen wederzijds akkoord alleszins beperkt tot maximaal 100 euro.

Indien er tijdens de workshop onherstelbare schade wordt toegebracht door de klant, kan LAB152de kosten hiervan in rekening brengen en verhalen op de klant.

 

8. Overmacht

Gelijke welke externe oorzaak en onder meer het begrip overmacht in de meest ruime betekenis van het woord geeft LAB152 het recht een gesloten overeenkomst als van rechtswege ontbonden of ze voor een door haar te bepalen termijn als geschorst te beschouwen, zonder dat dit tot enige schadevergoeding aanleiding kan geven.

 

9. Auteursrechten en Copyright

Op alle foto’s en beelden vertoond op de website, de Facebookpagina en de Instagram van LAB152 is copyright van toepassing.

Geen enkele foto mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LAB152.

Inbreuken op deze bepaling gevel aanleiding tot een schadevergoeding van 1000 euro per dag dat deze inbreuk blijft voortduren en niet wordt gestaakt. Dit alles onverminderd het recht van LAB152 om een grotere schadevergoeding te vorderen indien bewezen.

 

Bij het volgen van een workshop en deze workshop kopiëren wat in brede zin mag opgevat worden door LAB152 zelf, in iedere educatieve vorm zoals ook zelf een workshop geven binnen een straal van 50km wordt extra lesgeld van 1000€ aangerekend. 

 

10.Privacy

LAB152 heeft het recht de persoonsgegevens van de klant bij te houden.  LAB152 verbindt zich ertoe deze gegevens geheim te houden en niet door te geven aan derden zonder toestemming van de klant zelf.  De klant kan steeds de gegevens dewelke op hem betrekking hebben opvragen aan LAB152.

 

11. Klachten

Klachten met betrekking een workshop, dienen zo snel als mogelijk en uiterlijk één week na de workshop per email of aangetekend schrijven aan LAB152 ter kennis worden gebracht.

In geval van geschillen tussen LAB152 en de klant zal eerst -getracht worden deze in der minne op te lossen.

 

12. Nietigheid

De eventuele nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden of eventuele bijzondere voorwaarden brengt de geldigheid van de overige niet in het gedrang. De niet-geldige bepaling wordt vervangen door de meest nauw aansluitende, wel geldig.

 

13. Afstand van recht

Het niet of laattijdig uitoefenen van een recht dat uit de algemene of bijzondere voorwaarden voortvloeit, zal niet beschouwd worden als een afstand van recht. Het niet of gedeeltelijk uitoefenen van een recht staat geen latere uitoefening in de weg van dat recht of van elk ander recht dat uit de algemene of bijzondere voorwaarden voortvloeit.

 

14. Toepasselijk recht

Indien minnelijke geschillen oplossing niet mogelijk blijkt is het Belgisch recht van toepassing.